Inkubator Aktywizacji „Uwierz w siebie”

Założeniem projektu jest reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Krzanowice (powiat raciborski) poprzez działania prowadzone w Inkubatorze Aktywizacji. Działalność Inkubatora ma za zadanie wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętność samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych dla ON i ich rodziców i realizację treningów zaradności przy wsparciu wyspecjalizowanego personelu projektowego. Uczestnikami projektu będzie 15 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz 8 rodziców aktywnie działających w Klubie Rodzica. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z dwiema organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Krzanowice (Stowarzyszenie „Dla Nas Szansa” oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego). Dzięki zaangażowaniu miejscowych organizacji następuje także integracja sektora pozarządowego oraz promocja aktywności w środowisku lokalnym.


Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kultur.