Statut


Statut

 STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "DLA NAS SZANSA" W KRZANOWICACH

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Dla Nas Szansa” w Krzanowicach  zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na mocy przepisów Prawa o stowarzyszeniach (dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 203 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień statutu oraz innych ustaw.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną, a Siedzibą stowarzyszenia są Krzanowice.
4. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać dokumenty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.7.
7. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
8. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).


§2

Cele i sposoby działania

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz rozwoju lokalnego,
b) aktywizowanie społeczności lokalnej, a także chorych i niepełnosprawnych,
c) realizacja lokalnej strategii rozwoju,
d) promocja gminy
e) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
f) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnej,
g) otoczenie efektywną pomocą osób chorych i niepełnosprawnych oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem,
h) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy, organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia,
i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym w obszarze wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych,
k) kształtowanie różnorodnych form współpracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
l) prowadzenie działalności na rzecz leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
m) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób chorych i niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
n) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
o) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
p) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych, zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
q) działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
r) działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób chorych i niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób chorych i niepełnosprawnych,
s) działalność na rzecz wypoczynku, kultury fizycznej i sportu osób chorych i niepełnosprawnych,
t) dbanie o ekologię i ochronę przyrody,
u) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie,
w) działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji, spraw socjalno-bytowych, zawodowych, oświatowych i innych spraw dotyczących osób niepełnosprawnych,
b) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania, Stacją Opieki CARITAS, parafialnymi zespołami charytatywnymi,
c) współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i pozarządowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego,
d) prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
e) organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej – wolontariat,
f) podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
g) popularyzowanie idei Stowarzyszenia, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, poprzez środki masowego przekazu, publikacje i inne,
h) opracowywanie programów i realizację projektów,
i) umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne poprzez organizację opieki i transportu do miejsc nauki.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza w Stowarzyszeniu ma charakter dodatkowy a nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskana z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczona jest na realizację celów statutowych organizacji pożytku publicznego i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

4. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego jest:
a) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),
b) Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z),
c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana (88.99.Z),
d) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana (86.90.E.).

5. Działalnością odpłatną Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego jest:
a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
b) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
c) Pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
d) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
e) Sprzedaż detaliczna nagrań  dźwiękowych i audiowizualnych  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
f) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
g) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
h) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
i) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),
j) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),
k) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
l) Sprzedaż detaliczna  prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet (47.91.Z),
m) Pozostała sprzedaż detaliczna  prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami (47.99.Z).

6. Przychód  Stowarzyszenia uzyskany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego  zostaje w całości przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.


§ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które zgłaszają swój akces do Stowarzyszenia i akceptują statutowe cele Stowarzyszenia.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności  prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawne, którym odrębne ustawy przyznają zdolność do czynności prawnych, którzy deklarują finansowe lub rzeczowe wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.
4.Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać godność członka honorowego.
5. Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających dokonuje w drodze uchwały Zarząd na swoim najbliższym posiedzeniu od dnia złożenia pisemnej deklaracji.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) brać udział w pracach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
c) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia.
7. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie postanowień  statutu i uchwał władz statutowych,
b) realizowanie na co dzień i propagowanie idei opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
c) opłacanie składek członkowskich,
8. Członkowie wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego mają prawa jak członkowie zwyczajni.
9. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu,
b) udzielać deklarowanej pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych zadań.
10. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) śmierć członka lub likwidacji  członka wspierającego;
c) wykluczenia na podstawie  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
11. Wykluczenie może nastąpić za:
a) za rażące naruszanie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działanie na szkodę Stowarzyszenia,
c) nieusprawiedliwione zaleganie z płatnością składek powyżej 6 miesięcy lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
d) utraty praw publicznych przez członka będącego osobą fizyczną.
12. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które winno być wniesione na co najmniej 21 dni przed terminem zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


§ 4

Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.


§ 5
Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. O terminie i porządku obraz Prezes Zarządu powiadamia Komisję Rewizyjną i wszystkich członków Stowarzyszenia.
3. Obrady i uchwały Walnego Zebrania są ważne przy obecności co najmniej 50% członków.
4. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w terminie z powodu braku frekwencji, Zarząd winien je zwołać powtórnie w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.
5. W Walnym Zebraniu biorą udział: członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) podejmowanie uchwał,
b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie statutu i jego zmian,
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu  Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
i) nadawanie godności członka honorowego,
j) wybór członków Prezydium kierującego obradami Walnego Zebrania,
k) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz terminu ich płatności.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością liczby głosów członków obecnych. Odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy liczby członków. Uchwały dotyczące w/w spraw podejmowane na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę przybyłych członków.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
9. Obrady prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo na początku Walnego.

§ 6

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania nowych członków Zarządu w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób przyjętych nie może przekroczyć ½ liczby osób pochodzących z wyboru.
3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Pozostali wybrani pozostają Członkami Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę uzasadnionej potrzeby i nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
5. Zebrania Zarządu odbywają się i są ważne przy obecności przynajmniej 50% członków.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, który w takim przypadku policzony będzie jako podwójny.
7. Zebraniu Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.
8. Z Zebrania sporządza się protokół.
9. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja Uchwał Walnego  Zebrania,
b) przyjmowanie  i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnego Zebrania
f) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
g) współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami dla realizacji statutowych celów,
h) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia jak również dokumentacji finansowej i księgowej,
i) decydowanie w sprawie przyjęcia i zwalniania pracowników oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
j) administracja majątkiem Stowarzyszenia.


§ 7
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków którzy:
a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów  lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w odrębnych ustawach.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
c) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) kontrola celowości wydatków oraz gospodarki majątkowej Stowarzyszenia. Kontrola realizacji planów prac, preliminarza budżetowego i przestrzegania przez Zarząd postanowień statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania.
e) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób przyjętych nie może przekroczyć ½ liczby osób pochodzących z wyboru. 


§ 8
Podpisywanie pism i dokumentów, sposób reprezentacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych

1. Do reprezentowanie Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważniony jest Prezes lub inni członkowie Zarządu upoważnieni przez Prezesa.
2. Decyzja o nabyciu lub zbyciu nieruchomości podejmowana jest przez Walne Zebranie w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
3. Wszystkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia w tym również dokumenty komisji itp. wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub Wiceprezes, lub inni członkowie Zarządu upoważnieni przez Prezesa.
4. Dokumenty finansowe,  Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik, lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa i Skarbnik.


§ 9
Majątek Stowarzyszenia

1. Majątek stowarzyszenia stanowią:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) darowizny, dotacje, zapisy, spadki i wpłaty celowe,
c) środki pochodzące ze zbiórek publicznych,
d) dochody z działalności
e) dywidendy i odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
f) środki trwałe
g) nieruchomości
h) dochody z kapitału (oprocentowanie rachunków bieżących).
i) przychody z odpłatnej działalności statutowej,
j) sponsoring,
k) inne.

§ 10
Zabezpieczenia dotyczące wyprowadzania majątku organizacji poza organizację

1. Zabrania się członkom stowarzyszenia:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  z celu statutowego.
e) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 11

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić  na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.
2. W wypadku uchwalenia rozwiązania przez Walne Zebranie, likwidację przeprowadza wybrana przez Zebranie Komisja Likwidacyjna w składzie: Przewodniczący i czterech członków.
3. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek zmiany statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Majątek będący własnością Stowarzyszenia w razie likwidacji przeznacza się na cele wskazane przez Walne Zebranie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).